Färdtjänst, riksfärdtjänst

Du som har en långvarig funktionsnedsättning och stora svårigheter att förflytta sig på egen hand eller med kollektiva färdmedel kan få färdtjänst. För att kunna söka ska du vara folkbokförd i kommunen och du ansöker alltid i din hemkommun.

Funktionshindret måste bedömas bestå mer än tre månader och ska på begäran kunna styrkas med läkarintyg eller särskild utredning. Enbart ålder är inget skäl för färdtjänst. Tillstånd kan beviljas under viss tid eller tills vidare. Som grund för färdtjänst gäller "Lag om färdtjänst" SFS 1997:736.

Vem får resa med färdtjänst?

Du kan få tillstånd att åka färdtjänst om

  • du, på grund av funktionshinder, har väsentliga svårigheter att förflytta dig på egen hand eller åka med allmänna kommunikationer
  • du är folkbokförd i Arboga kommun
  • funktionshindret bedöms bestå i minst tre månader och det har bekräftas via utredning eller sakkunnigutlåtande
  • ändamålet med resan är rekreation, fritidsverksamhet eller någon annan enskild angelägenhet
  • ändamålet med resan är arbetsresor till daglig verksamhet inom handikappomsorgen eller resor till daglig verksamhet för personer med demenssjukdomar, (Triangeln)
  • resan inte är en tjänsteresa
  • resan inte bekostas av det allmänna.

Vart får man åka

Du får göra färdtjänstresor inom kommunen och högst tre mil från kommungränsen. Vi kan bevilja andra färdtjänstresor om det finns särskilda skäl för det. Utökad färdtjänst gäller endast inom Västmanlands län och är tillfällig, enstaka resor, och gäller serviceresor − saker som inte kan uträttas i Arboga (till exempel besök hos Skattemyndigheten eller bank) och resor till arbetet.

Färdmedel

Resor med färdtjänst genomförs med taxi eller ett för ändamålet särskilt anpassat fordon. Vi samordnar färdtjänsten när vi kan.

Egenavgift

Du betalar en egenavgift som beslutas av kommunfullmäktige.

Avgiften för färdtjänst är 30 % av taxameterkostnaden vid resa med taxi och 20 % av taxameterkostnaden vid resa med specialfordon dock lägst 58 kronor per enkelresa.

När färdtjänstberättigade personer samåker inom kommunen är avgiften 46 kronor per person och enkelresa.

Beslut och återkallande

Socialnämnden beslutar om tillstånd och färdmedel. Tillstånd kan inte beviljas för resor som redan har genomförts.

Ansökan kan avslås om du har missbrukat tillståndet vid tidigare tillfällen.

Tillståndet kan återkallas om:

  • Förutsättningarna för tillståndet inte längre finns.
  • Ändrade förhållanden gör att tillståndets villkor behöver ändras.
  • Du inte har följt reglerna för tillståndet.

Resebeställning och betalning

Du beställer resan hos det taxiföretag som har avtal om färdtjänsttransporter i kommunen. Du betalar egenavgiften direkt till taxichauffören.

Resan för färdtjänst beställs hos Arboga Taxi på telefon 0589-66 66 66 (taxi och specialfordon)

Vid färdtjänst med fler än fem personer samtidigt beställs resan hos Viby buss på telefon 0589-121 85

Ledsagare

Du kan få ta med dig en ledsagare om du har behov av hjälp under själva resan utöver den hjälp som taxichauffören kan ge. Du behöver ansöka om att få ta med en ledsagare på dina färdtjänstresor.

Medresenär

Om du har behov av hjälp i anslutning till resan, till exempel att uträtta ärenden, kan du få ta med dig en medresenär. Medresenären betalar samma avgift som du gör. Barn under 10 år får följa med sin förälder utan kostnad.

Ansökan

Ansökan om färdtjänst sker skriftligt på särskild blankett.

Överklagande av beslut

Ett beslut om färdtjänst kan överklagas till Förvaltningsrätten. Överklagandet ska vara skriftligt och ha kommit in till kommunen inom tre veckor efter det att du har fått del av beslutet.

Kontakt

Anna Lindroos

HANDLÄGGARE

TELEFON

Född dag 1-15

Anna-Lena Andersson

HANDLÄGGARE

TELEFON

Född dag 16-31

Senast uppdaterad: