Starta och driva fristående verksamhet

Enskilda får starta och driva förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg. Innan verksamheten kan starta finns ett antal saker som är viktiga att tänka på.

Det är barn- och utbildningsnämnden som beslutar om tillstånd för fristående förskola och bidrag för pedagogisk omsorg

Information till dig som vill starta fristående förskola, fritidshem eller pedagogisk omsorg

 

Att starta fristående verksamhet

Godkännande lämnas om den som ansöker om att bli huvudman för en förskola, fritidshem eller pedagogisk omsorg genom erfarenhet eller på annat sätt har förvärvat insikt i de föreskrifter som gäller för verksamheten, har ekonomiska förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för verksamheten och i övrigt har förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för utbildningen. Exempel på insikt är kunskap om skolförfattningar, barnkonventionen, arbetsrätt, arbetsmiljörätt, ekonomiska regelverk samt gällande regelverk för verksamhetens associationsform. Bedömningen av insikt görs samlat för hela den berörda personkretsen. Insikt kan nås genom erfarenhet eller på annat sätt, exempelvis genom utbildning.

Vidare krävs att den enskilde i övrigt bedöms vara lämplig. Vid lämplighetsprövningen ska viljan och förmågan att fullgöra sina skyldigheter mot det allmänna, laglydnad i övrigt och andra omständigheter av betydelse beaktas. Lämplighetsbedömningen av en juridisk person avser den verkställande direktören och andra som genom en ledande ställning eller på annat sätt har ett bestämmande inflytande över verksamheten, styrelseledamöter och styrelsesuppleanter, bolagsmän i kommanditbolag eller andra handelsbolag och personer som genom ett direkt eller indirekt ägande har ett västenligt inflytande över verksamheten. Var och en i ägar- och ledningskretsen måste bedömas lämplig. De omständigheter som enligt förarbetena bör läggas till grund vid prövningen är framför allt tidigare brottslighet och ekonomisk misskötsamhet.

Utbildningen får inte heller innebära påtagliga negativa följder på lång sikt för barn eller för den del av verksamheten som anordnas av Arboga kommun.

Efter att sökanden fått beslut om godkännande att starta förskola eller pedagogisk omsorg har huvudmannen två år på sig att starta verksamheten. Huvudmannen måste därefter göra en ny ansökan för godkännande enligt vad som beskrivs under ”Ansökan om godkännande”.

Ett nytt godkännande krävs vid byte av huvudman, byte av lokal eller flytt av verksamheten inom en fastighet, utökning av det totala antalet platser eller andra förändringar i verksamhet som bedöms väsentliga.

2 kap. 5 § och 5 a § skollagen

25 kap. 10 § och 10 a § skollagen

Avgift vid ansökan om godkännande

Arboga kommun tar ut en avgift på 35 000 kr vid ansökan om godkännande att starta en fristående förskola, fritidshem eller pedagogisk omsorg. Vid ansökan om utökning av befintlig verksamhet tas en avgift på 25 000 kr ut.

Ärendet behandlas vidare efter att avgiften betalats. Avgiften betalas inte tillbaka.

Processen
 1. När ansökan inkommer till kommunen registreras ärendet och tilldelas en handläggare.
 2. Efter erlagd avgift påbörjas en kontroll av underlaget som inkommit i ärendet. Kommunen gör en samlad bedömning av huvudmannens förutsättningar att bedriva verksamheten.
 3. Är alla dokument i ordning kontaktas sökanden för möte och genomgång av ansökan. Den sökande beskriver sitt budgetförslag för att säkerställa förståelsen för kommunens ersättningsmodell.
 4. Nämnden beslutar om godkännande.

Handläggningstiden beräknas vara 4 månader.

Tillsyn

Fristående verksamhet inom kommunen står under tillsyn av Barn- och utbildningsnämnden. Tillsynen kontrollerar att verksamheten bedrivs i enlighet med de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten.

Kommunen får inhämta de upplysningar och ta del av de handlingar som behövs för tillsynen. Om det finns något missförhållande i verksamheten har Barn- och utbildningsnämnden rätt att kräva att den ansvarige åtgärdar missförhållandet. Om missförhållandet är allvarligt eller om bristerna efter påpekande inte avhjälpts får Barn- och utbildningsnämnden återkalla godkännandet.

Förstagångskontroll görs inom tolv månader efter godkännande och verksamheten har startat. Därefter görs tillsyn kontinuerligt. Inför tillsyn samlas information in via dokumentation, observationer i verksamheten, intervjuer med huvudman och enkäter till vårdnadshavare.

Förändringar inom ägar- och ledningskretsen

Enskild huvudman ska anmäla förändringar inom ägar- och ledningskretsen till Arboga kommun senast en månad efter förändringen.

Vid en anmälan om förändring i ägar- och ledningskretsen prövar Arboga kommun om huvudmannen alltjämt genom erfarenhet eller på annat sätt har förvärvat insikt i de föreskrifter som gäller för verksamheten samt att tillkommande personer i övrigt bedöms lämpliga. En prövning av ägar- och ledningskretsen kan även göras vid ordinarie tillsyn av verksamheten.

2 kap. 6 b § skollagen

Blanketter för ansökan

Information till dig som vill starta fristående förskola eller fritidshem

En huvudman ska i sin ansökan bland annat redovisa förskolans/fritidshemmets verksamhetsidé, inriktning, värdegrund och målsättning samt förskolans planerade organisation.

Ansökan ska visa att huvudmannen har förvärvat insikt i de föreskrifter som gäller för verksamheten, har ekonomiska förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för verksamheten och i övrigt har förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för utbildningen.

Om en enskild huvudman avser att bedriva flera verksamheter ska huvudmannen ansöka om godkännande för varje verksamhet.

Om huvudmannen inte bedrivit den godkända verksamheten under en period på två år krävs en ny ansökan om godkännande.

Ansökan

För förskola eller fritidshem ska godkännande lämnas om den enskilde uppfyller lagkraven enligt 2 kap. 5 § skollagen.

Underlag som Arboga kommun begär in från huvudmannen vid ansökan om att starta fristående förskola eller fritidshem:

Ägar- och ledningskretsen

 • En lista över styrelse- och ledningspersoner inklusive personnummer som ingår i ägar- och ledningskretsen samt deras position eller befattning.
 • En lista över personer inklusive personnummer som genom ett direkt eller indirekt ägande har ett väsentligt inflytande över verksamheten.
 • Vid ägande i flera led, en beskrivning av ägarkedjan. Ange organisationsnummer och ägarandel i samtliga led.
 • Redovisning av den kunskap om skollagstiftning som finns inom ägar- och ledningskretsen. Både formella utbildningar och erfarenhet ska redovisas.
 • Redovisning av den arbetsrättsliga och arbetsmiljörättsliga kompetens som finns inom ägar- och ledningskretsen. Både formella utbildningar och erfarenhet ska redovisas.
 • Redovisning av den ekonomiska kompetens som finns inom ägar- och ledningskretsen gällande exempelvis årsredovisningslagen (ÅRL), aktiebolagslagen (ABL) och annan på området viktig lagstiftning. Både formella utbildningar och erfarenheter ska redovisas.
 • Referenser för huvudman.
 • Utdrag ur Belastningsregistret från Rikspolisstyrelsen på alla i ägar- och ledningskretsen.

Verksamhetsfrågor

 • Beskrivning av hur verksamheten ska bedrivas utifrån rådande styrdokument.
 • Beskrivning av barngruppens tänkta sammansättning och storlek.
 • Dokumenterade regler för intagning och plats.
 • Beskrivning av hur villkoren i skollagen kring förskolans personalsammansättning ska uppfyllas.
 • Beskrivning av hur villkoren i skollagen kring rektors uppdrag ska uppfyllas.
 • Utdrag ur Belastningsregistret från Rikspolisstyrelsen på alla som erbjuds anställning inom förskolan.
 • Former och rutiner för det systematiska kvalitetsarbetet.
 • Kompetensutvecklingsplan.
 • Plan för likabehandling och mot kränkande behandling.
 • Beskrivning av hur undervisningen ska vara icke-konfessionell (om verksamheten ska bedrivas med konfessionell inriktning).

Säkerhet

 • Redovisning av kunskap kring tystnadsplikten
  29 kap. 14 § skollagen (2010:800)
 • Redovisning av kunskap kring anmälningsplikten
  14 kap. 1§ socialtjänstlagen (2001:453)
 • Handlingsplaner för barns säkerhet, utflykter, utevistelse, kriser och katastrofer.

Ekonomi

 • För aktiebolag och ekonomisk förening: registreringsbevis från Bolagsverket, aktuell F-skattsedel samt bolagsordning eller stadgar.
 • För enskild firma: personbevis samt registerutdrag från Skatteverket som visar att sökanden är godkänt för F-skatt.
 • Preliminär ekonomisk kalkyl.

Lokaler och miljö

 • Beskrivning av ändamålsenliga lokaler.
 • Eventuellt bygglov, intyg för livsmedelsanläggning, hälsoskyddsverksamhet och ett godkännande från brandskyddsmyndigheten inklusive en brandskyddsplan lämnas in till ansvarig tjänsteman innan mottagande av barn i verksamheten.

Information till dig som vill starta pedagogisk omsorg

En huvudman ska i sin ansökan bland annat redovisa pedagogiska omsorgens verksamhetsidé, inriktning, värdegrund och målsättning samt pedagogiska omsorgens planerade organisation.

Ansökan ska visa att huvudmannen har förvärvat insikt i de föreskrifter som gäller för verksamheten, har ekonomiska förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för verksamheten och i övrigt har förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för utbildningen.

Om en enskild huvudman avser att bedriva flera verksamheter ska huvudmannen ansöka om godkännande för varje verksamhet.

Om huvudmannen inte bedrivit den godkända verksamheten under en period på två år krävs en ny ansökan om godkännande.

Ansökan

Underlag som Arboga kommun begär in från huvudmannen vid ansökan om att starta enskild pedagogisk omsorg:

Ägar- och ledningskretsen

 • Dokument som styrker ägar- och ledningskretsens utbildning och/eller erfarenhet.
 • Beskrivning av liknande uppdrag samt tidigare erfarenheter och referenser.
 • Utdrag ur Belastningsregistret från Rikspolisstyrelsen. När det gäller pedagogisk omsorg krävs intyg för alla som är 15 år eller äldre och som är folkbokförda på den adress verksamheten ska bedrivas.

Verksamhetsfrågor

 • Beskrivning av hur verksamheten ska bedrivas och en pedagogisk idé.
 • Beskrivning av barngruppens tänkta sammansättning och storlek.
 • Dokumenterade regler för intagning och plats.
 • Vid annat modersmål än svenska – intyg på godkänd kurs i svenska.
 • Former och rutiner för det systematiska kvalitetsarbetet.
 • Kompetensutvecklingsplan.
 • Plan för likabehandling och mot kränkande behandling.

Säkerhet

 • Redovisning av kunskap kring tystnadsplikten
  29 kap. 14 § skollagen (2010:800)
 • Redovisning av kunskap kring anmälningsplikten
  14 kap. 1§ socialtjänstlagen (2001:453)
 • Handlingsplaner för barns säkerhet, utflykter, utevistelse, kriser och katastrofer.

Ekonomi

 • För aktiebolag och ekonomisk förening: registreringsbevis från Bolagsverket, aktuell F-skattsedel samt bolagsordning eller stadgar.
 • För enskild firma: personbevis samt registerutdrag från Skatteverket som visar att sökanden är godkänt för F-skatt.
 • En preliminär ekonomisk kalkyl.

Lokaler och miljö

 • En beskrivning av egna hemmet eller ändamålsenliga lokaler.
 • Eventuella hyreskontrakt vid pedagogisk omsorg i lokal.
 • Brandskyddsplan.
 • Registrering/ändring av livsmedelsanläggning.
 • Anmälan ny/ändring av hälsoskyddsverksamhet.
 • När det gäller annan lokal än hemmet ska ett eventuellt bygglov och ett godkännande från brandskyddsmyndigheten lämnas in till ansvarig tjänsteman innan mottagande av barn i verksamheten.

Senast uppdaterad:

Kontakt

Britt-Marie Deubler

VERKSAMHETSCHEF/SKOLCHEF FÖRSKOLA

Besöksadress:

Rådhuset, Smedjegatan 5

Postadress:

Box 6, 732 21 Arboga