Avgifter och taxor för vård och omsorg

Här hittar du information om avgifter för hemtjänst och särskilt boende. Du hittar också uppgifter om övriga avgifter.

Grunden för avgifterna är lika i hela landet och det är Riksdagen som fattar beslut om maxtaxa, minimibelopp och förbehållsbelopp.

Maxtaxa, förhållsbelopp samt avgiftsutrymme

Maxtaxa

För den hjälp du blir beviljad betalar du utifrån det ekonomiska utrymme du har - det gäller om du har gett ditt medgivande att vi ska pröva det mot dina inkomster. I annat fall betalar du alltid gällande maxtaxa för dina beviljade insatser.

Har du låg inkomst så kan din avgift bli lägre, och ibland ingen alls, det vill säga du betalar ingenting för de insatser du är beviljad. Har du hög inkomst betalar du högre avgift, men aldrig högre än den fastställda maxtaxan som är 2 575 kronor per månad (2024). Maxtaxan (högkostnadsskydd) är beslutad av Riksdagen och är lika i hela landet.

Maxtaxan är det månadsbelopp som man betalar som mest, oavsett hur hög inkomsten är och vad man har för tillgångar och oavsett hur mycket hjälp med hemtjänstinsatser man får.

Förbehållsbelopp

Förbehållsbeloppet fastställs av Riksdagen utifrån gällande prisbasbelopp och grundas på Konsumentverkets normer. För 2023 är förbehållsbeloppet 7 062 kronor per månad om du är ensamstående och 5 762 kronor vardera för makar eller partners. Det ska täcka kostnader för

 • Livsmedel – alla måltider, kläder och skor.
 • Fritid, hygien och förbrukningsvaror.
 • Dagstidning, telefon, möbler och husgeråd samt hemförsäkring och hushållsel.
 • Resor, tandvård, öppen hälso- och sjukvård samt läkemedel.

Avgiftsutrymme

Avgiftsutrymmet är det som blir kvar när boendekostnaden och minimibeloppet har räknats bort från din inkomst. Vid beräkning av avgiftsutrymmet för gifta makar och registrerade partners som bor tillsammans läggs makarnas inkomster och eventuellt bostadstillägg samman och delas sedan på två. Avgiften beräknas sedan individuellt. Om ni bor i varsitt boende räknas ni som särboende, vilket betyder att förbehållsbeloppet blir högre för var och en av er.

För att se vilket ekonomiskt utrymme du har för att betala avgift gör vi så här:

Nettoinkomst minus förbehållsbeloppet = Avgiftsutrymme

Exempel på beräkning av avgiftsutrymme för ensamstående

Aktuell inkomst efterskatt

+ 13 000 (nettoinkomst)

Bostadskostnader

- 4 000

Förbehållsbelopp

- 7 062

Bostadstillägg

+ 500

= Avgiftsutrymme

= 2 438

Blir avgiftsutrymmet ett plus, är det den summan som styr hur mycket du kan betala i avgift upp till maxtaxa. Blir avgiftsutrymmet ett minus kan kommunen inte ta ut någon hemtjänstavgift av dig. Även kostnad för omvårdnad i särskilt boende kallas hemtjänstavgift.

Hur stor eller liten din avgift blir, beror alltså på sammanlagd inkomst efter skatt (din nettoinkomst), hur hög din boendekostnad är och hur mycket hjälp du får.

Faktura

Du får en faktura från socialförvaltningen för hyran och övriga kostnader.

Postmottagare

Kommunen skickar fakturan till den som blivit beviljad insatsen. Det går också att få fakturan skickad till en annan mottagare, till exempel en anhörig eller god man. På inkomstförfrågan finns möjlighet att uppge annan mottagare för avgiftsbeslut och fakturor.

E-post

Du kan även få fakturan via e-post, anmälan sker till din avgiftshandläggare.

Autogiro

Ansökan om autogiro finns för utskrift på kommunens hemsida, den kan även begäras av handläggarna. E-faktura ordnar du genom din internetbank.

Blankett

Stämmer inte fakturan?

Arboga kommun fakturerar i efterskott så den faktura du får gäller föregående månad. Är det något i underlaget som inte stämmer och du inte fått något avdrag ska du vända dig till din avgiftshandläggare.

Avgifter inom hemtjänst

Hemtjänstavgift

Du betalar en hemtjänstavgift för de insatser som du är beviljad, men aldrig mer än gällande maxtaxa. Hemtjänst kan bestå av både personliga insatser som till exempel hjälp med påklädning och dusch med mera och i form av serviceinsatser som tvätt, städ och inköp. Avgiften beräknas på samtliga insatser du beviljats under månaden.

Trygghetslarm

Om du har trygghetslarm betalar du en fast månadskostnad från det att larmet beviljats tills det avslutas. Väljer du att även ha larm i din sommarbostad får du en kostnad för det larmet också. Du betalar en fast månadsavgift för larmet. För borttappad eller förstörd larmknapp debiteras du per knapp. Även om du senare hittar igen din knapp får du ändå betala den extra knappen du beställt.

Hemsjukvård

Har du hemsjukvård betalar du en fast månadskostnad, oavsett hur många gånger du får hjälp. Det kan vara distriktssköterska, omvårdnadspersonal, sjukgymnast eller arbetsterapeut som utför insatsen. Du betalar själv för dina mediciner, den läkarvård och de behandlingar som Region Västmanland utför.

Hembesök

Är du inte inskriven i hemsjukvården och är i behov av punktinsatser i hemmet utförda av distriktssköterska, sjukgymnast eller arbetsterapeut betalar du en avgift per tillfälle.

Regler för avdrag på hemtjänstavgift

För att få avdrag på din hemtjänstavgift vid frånvaro ska du meddela din utförare minst tre dagar i förväg, i annat fall debiteras full avgift. Vid sjukhusvistelse gäller frånvaro från första dagen. Har du inte fått något avdrag på din avgift vänder du dig till din avgiftshandläggare och meddelar detta. Om fakturan ska ändras kommer vi att lägga in eventuella avdrag på kommande faktura. Vid frånvaro får du avdrag med 1/30 per dag på hemtjänstavgiften. För hemsjukvård gäller frånvaro hel kalendermånad för att få avdrag på avgiften. Inget avdrag ges på avgift för trygghetslarm, oavsett orsak.

Avslut och ändring av insatser

För att ändra några av dina insatser eller om du vill avsluta dina insatser ska du alltid vända dig till din biståndshandläggare i god tid, annars debiteras du avgift.

Avgifter inom särskilt boende

Full avgift upp till ditt avgiftsutrymme

De allra flesta som bor i särskilt boende (äldreboende, servicehus eller boende/placeringar inom socialpsykiatrin) har omfattande behov av trygghet och hjälpinsatser av personalen i huset eller av hälso- och sjukvårdspersonal.

Utöver hyran enligt hyreskontraktet betalar du en avgift som baseras på maxtaxan 2 359 kronor per månad, beroende på ditt avgiftsutrymme. Är ditt avgiftsutrymme lägre, blir avgiften lägre. Om du är “medflyttande” och inte har ett eget beslut om boende och inte heller några beviljade insatser för egen del betalar du ingen avgift.

I avgiften ingår:

 • Den hemtjänst du är beviljad.
 • Trygghetslarm.
 • Den trygghet ditt boende ger med närhet till personal dygnet runt.
 • Tillgång till gemenskap, aktiviteter och service.
 • Hälso- och sjukvårdsinsatser.

Regler för avdrag på avgiften

Vid sjukhusvistelse gäller frånvaro från första dagen på hemtjänstavgiften. Har du inte fått något avdrag på din avgift vänder du dig till din avgiftshandläggare och meddelar detta. Om fakturan ska ändras kommer vi att lägga in eventuella avdrag på kommande faktura. Vid frånvaro får du avdrag med 1/30 per dag på hemtjänstavgiften.

När det gäller avdrag på matkostnaden i särskilda boenden ges avdrag för kost från och med första dagen.

Korttidsvård

Om du har beviljats korttidsvård betalar du:

 • 151 kronor per dygn för måltider.
 • Hemtjänstavgift för det antal dygn du vistats på korttidsboendet, dock högst 2 575 kronor per månad (maxtaxa).
Övriga avgifter


Avgifter som ingår i maxtaxa och påveras av ditt avgiftsutrymme

Hemtjänst

410 kr/timme

Hemtjänst i särskilt boende

2 575 kr/månad

Hemtjänst i korttidsvård

2 575 kr/månad

Hemsjukvård

336 kr/månad

Hembesök dagtid klockan 7-17

137 kr/besök

Hembesök kväll/natt/helg

214 kr/besök

Trygghetslarm

313 kr/månad

Följeslagare efter biståndsbeslut

410 kr/timme

Besök i daglig verksamhet

57 kr/tillfälle


Avgifter som ligger utanför maxtaxa och EJ påverkas av ditt avgiftsutrymme

Larminstallation, engångsavgift

256 kronor

Borttappad/trasig larmknapp

1 126 kronor

Förlust av hela larmenheten

5 115 kronor

Matabonnemang i särskilt boende

4 593 kr/månad

Frukost

31 kr/st

Lunch

65 kr/st

Kvällsmat

40 kr/st

Kaffe

15 kr/st

Kostavgift för tillfällig vistelse i särskilt boende

151 kr/dag

Kontakt

Anna-Lena Andersson

HANDLÄGGARE

TELEFON

Hemtjänst, Strandgården

Catharina Eriksson

HANDLÄGGARE

TELEFON

Götgården, Strömsborg, Trädgården, Åspegeln

Senast uppdaterad: