Utstakning och lägeskontroll

Utsättning av hus

I ditt beslut om bygglov kan det ställas krav på att utstakning och/eller lägeskontroll ska ske. Det och eventuella andra mätuppdrag så som gränsutvisningar beställer du här.

Utstakning

Det finns två sorters utstakning, grov- och finutstakning. Det vanligaste är att man gör en grovutstakning innan sprängning, schaktning eller fyllning och därefter en finutstakning innan grunden ställs.

Grovutstakning innebär att den blivande byggnadens hörn markeras med käppar som en hjälp inför markarbetet. I samband med grovutstakningen så lämnas också en referenshöjd så markarbetet kan anpassas till bygglovet. I och med grovutstakningen får man också en uppfattning om byggnadens storlek och placering på tomten. Ibland kan saker upptäckas efter grovutstakningen som gör att man vill korrigera något i lovet. Då får man ta upp saken med bygglovsinspektören.

Finutstakning görs efter mark- och schaktarbeten på uppsatta profiler. Normalt är det fasadyttermåtten som stakas ut. Utstakningen håller en hög noggrannhet och är till stor hjälp vid grundläggning.

Lägeskontroll

Lägeskontroll är en kontroll av byggnadens mått och form samt att läge i plan och höjd stämmer med bygglovsbeslutet. Ibland görs den innan gjutning för att kunna rätta till eventuella avvikelser men ofta görs den när byggnaden är klar som ett intyg och relationshandling inför avslutandet av bygglovet.

Gränsutvisning

Gränsutvisning innebär att vi i de fall det går, tar reda på gränsens sträckning och stakar ut den så den synliggörs på marken. En gränsutvisning kan också innebära att man letar rätt på överväxta gränsmärken samt att staka ut gränsen mellan befintliga gränsmarkeringar.

Till exempel kontaktuppgifter till markentreprenör och önskad tidpunkt.


 

Senast uppdaterad:

Kontakt

Projektavdelningen

ARBOGA KOMMUNALTEKNIK AB

Smedjegatan 5

Postadress:
Box 45
732 21 Arboga