Cisternkontroll

Nedanstående information om regler för cisternkontroll och informationsplikt gäller cisterner för brandfarliga vätskor (eldningsolja, dieselolja, även spillolja) som rymmer mer än 1 kubikmeter vätska, eller mer än 250 liter vätska om cisternen är lokaliserad inom vattenskyddsområde.

En cistern ska kontrolleras regelbundet med intervall som bestäms av cisternens korrosionsbeständighet och placering (inom vattenskyddsområde eller inte). Den ska också kontrolleras om

  • man misstänker att den är skadad
  • man har gjort större ändringar eller reparationer av den
  • en stationär cistern har flyttats
  • den ska användas på ett väsentligt annorlunda sätt än tidigare.

Cisternen ska dessutom ha kontrollerats vid tillverkning (före installation) samt direkt efter installation.

Kontrollerna ska göras av ett ackrediterat kontrollorgan (ackrediterade kontrollanter hittar du på SWEDAC:s webbplats). Protokollen från kontrollerna ska sparas tills cisternen tas ur bruk.

Informations- och anmälningsplikt

Du ska lämna iformation till Västra Mälardalens Myndighetsförbund (VMMF) minst fyra veckor innan du ska börja använda en cistern på mer än en kubikmeter, i eller ovan mark (inomhus och utomhus), eller en cistern för mer än 250 liter brandfarlig vara inom vattenskyddsområde.

När en cistern tas ur bruk ska den tömmas och rengöras. Västra Mälardalens Myndighetsförbund ska informeras, du kan till exempel skicka in en kopia på skrotningsintyget. Förbundet kan besluta att en ytterligare åtgärd, till exempel plombering, bortforsling eller sandfylling, krävs innan cisternen ska räknas som tagen ur bruk.

Beroende på användningsområde och cisternens storlek kan det även behövas tillstånd för förvaring av brandfarlig vara. Dessa tillstånd söker du hos Räddningstjänsten. För mer brandfarliga varor, vissa gaser, thinner och bensin, måste du ha tillstånd redan när du hanterar små mängder.

Kontrollintervall

Kopia på kontrollrapport från återkommande kontroller ska hållas tillgängliga för Västra Mälardalens Myndighetsförbund.

Förenklat gäller:

  • Cisterner på minst 1 kubikmeter ska kontrolleras vart 12:e år (gäller K-cisterner samt S-cistern med inre korrosionsskydd och yttre målning).
  • Cisterner som inte uppfyller kravet på korrosionsbeständighet ska dock kontrolleras vart 6:e år (gäller övriga S-cisterner).
  • Rörledningar med diameter större än DN 50 ska kontrolleras antingen vart 12:e år (korrosionsbeständiga) eller vart 6:e år (S-ledningar).

(MSBFS 2018:3)

Inom vattenskyddsområde

Alla cisterner och behållare inom vattenskyddsområde som rymmer mer än 150 liter brandfarliga vätskor och spilloljor ska utrustas med sekundärt skydd. Undantag gäller dock för villatankar inomhus som står under regelbunden uppsikt.

Ytterligare krav kan ställas i de lokala vattenskyddsföreskrifterna.

Blanketter

Blanketter för information om installation av cistern och cistern som tas ur bruk finns på kommunens webbplats. Länk till Självservice

Senast uppdaterad:

Kontakt

Västra Mälardalens Myndighetsförbund

Besöksadress:
Gunnarsrovägen 4, Arboga

Postadress:
Box 19, 732 21 Arboga

Öppettider
måndag-fredag: 9.00-12.00 och 13.00-15.00
Alla röda dagar har kontoret och växeln stängt.
Dag före röd dag stänger vi 12.00.

Ansök eller komplettera dina ärenden enkelt i våra e-tjänster. De hittar du på:e-tjänster

Det går att lämna handlingar i vår brevlåda som sitter bredvid ingången på Gunnarsovägen 4 i Arboga.